Doelstelling Samen Verder Putten

De stichting is gevestigd in de gemeente Putten en in 2017 opgericht.

De stichting heeft als doel: het werken aan nieuwe vormen van het doorgeven van lessen, uit oorlogen aan nieuwe generaties. Werken aan ontmoeting en verbroedering. De oorlogsgeschiedenis van Putten gedurende de bezettingsjaren 1940-1945, in het bijzonder de gebeurtenissen op een 1 en 2 oktober 1944 en de wijze waarop Putten na de oorlog met dat verleden is omgegaan, spelen daarbij een belangrijke rol.

De activiteiten van de stichting beperkt zich echter niet tot alleen deze oorlogsgeschiedenis; het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  1. De stichting beoogt het algemeen nut.
  2. De stichting heeft geen winstoogmerk.
  3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
    • het bieden van een platform aan personen en instellingen om activiteiten te organiseren die gericht zijn op het bereiken van hierboven genoemde doelstelling;
    • het organiseren en of faciliteren van projecten, (sport)activiteiten en evenementen, die ertoe leiden dat er verbinding ontstaat tussen generaties, zowel in binnen als buitenland;
    • het leggen van contacten met overheidsinstanties, bedrijven, kerkbesturen, maatschappelijke organisaties, verenigingen dan wel personen in binnen- en buitenland, die bij willen dragen aan onze doelstellingen.

Projecten worden mede mogelijk gemaakt door: vrijwillige bijdragen, sponsorbijdragen, subsidies, opbrengsten van Vrienden van de Stichting en schenkingen, donaties, erfstellingen en legaten en andere verkrijgingen, rente en baten.

De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur Samen Verder Putten

Michel Kooij – voorzitter

Ard Kleijer – penningmeester

Peter Brink – secretaris

Jan van Boeijen – algemeen bestuurslid

Erik van de Poll – PR & Communicatie