Doelstelling

De naam van de stichting is: Stichting Samen Verder.
De stichting is gevestigd in de gemeente Putten.

De stichting heeft als doel: het werken aan nieuwe vormen van het doorgeven van lessen, uit oorlogen aan nieuwe generaties. Werken aan ontmoeting en verbroedering. De oorlogsgeschiedenis van Putten gedurende de bezettingsjaren 1940-1945, in het bijzonder de gebeurtenissen op een 1 en 2 oktober 1944 en de wijze waarop Putten na de oorlog met dat verleden is omgegaan, spelen daarbij een belangrijke rol. De activiteiten van de stichtingen beperken zich echter niet tot alleen deze oorlogsgeschiedenis;

en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De stichting beoogt het algemeen nut.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

– het bieden van een platform aan personen en instellingen om activiteiten te organiseren die gericht zijn op het bereiken van hierboven genoemde doelstelling;

– het organiseren en of faciliteren van projecten, (sport)activiteiten en evenementen, die ertoe leiden dat er verbinding ontstaat tussen generaties, zowel in binnen als buitenland;

– het leggen van contacten met overheidsinstanties, bedrijven, kerkbesturen, maatschappelijke organisaties, verenigingen dan wel personen in binnen- en buitenland, die bij willen dragen aan onze doelstellingen.

– Financiele jaarstukken zijn desgewenst op te vragen bij het bestuur van Stichting Samen Verder Putten.

 

Stichting Samen Verder Putten staat ingeschreven in het stichtingsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 69417377.

RSIN nummer 857867416